Αρχική Forum ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
Γεια χαρά, Επισκέπτης
Όνομα χρήστη: Κωδικός: Να με θυμάσαι
 • Σελίδα:
 • 1

ΘΕΜΑ: χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων

χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων 29 Ιουλ 2011 04:01 #1144

 • Βασίλης
 • ( Μέλος )
 • Το Άβαταρ του/της Βασίλης
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Πλατινένιος Boarder
 • ΜΑΖΙ στο στίγμα λέμε -όχι!
 • Δημοσιεύσεις: 893
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 92
 • Κάρμα: 22
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 37/ΦΕΚ54/1-04-2009. Καθορισμός
Προϋποθέσεων - κριτηρίων, για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων σε Άτομα με Αναπηρία

Δικαιούχοι:
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως
ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω:
Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για
επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή
πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από
γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του
άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται
όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας
σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της
αιτήσεως. Εάν σε κάποιο Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα
υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα,
δύναται να αποκατασταθούν σ’ αυτή τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του
παρόντος πρόσωπα, τηρούμενης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού
αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαμένουν στα υπόλοιπα
Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων
κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία
το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια
Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω
υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου
που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για ΑμεΑ, το εκάστοτε
αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού επιδόματος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του
παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση
αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση
τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος
δικαιώματος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν.
2643/1998 (Α΄ 220).

Άρθρο 6
Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία
Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς στα άτομα με αναπηρία, Έλληνες
πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:
α. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται
σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας
τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).
β. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής
κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
αα. Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την
επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα
(30) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή
σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.
ββ. Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται
επιπλέον εκατό (100) μόρια.
γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το
χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων
Η διάρκεια του δικαιώματος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά τις
διατάξεις του παρόντος, καθορίζεται ως εξής:
α. Για τους δικαιούχους της παραγράφου α του άρθρου 1 μέχρι τη
συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και δεν
μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας τους.

Άρθρο 9
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. _Για τα Άτομα με Αναπηρία._
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για πενταετή διαμονή εντός
του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας
(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση
λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια
Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονομικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των
τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και σε περίπτωση μη υποχρέωσης
υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου
με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το
οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης
ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/
1998, όπως ισχύει σήμερα.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), το
οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από
την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

amea-blog.blogspot.com/2010/09/37541-04-2009.html
"Οι φίλοι είναι η συγγνώμη του θεού για την οικογένεια..."
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
 • Σελίδα:
 • 1
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.062 δευτερόλεπτα